Algemene voorwaarden


1. Algemeen

De algemene voorwaarden regelen de samenwerking met Lindsy Piot.

Naam: Goffings-Piot VOF

Commerciële naam: Lindsy Piot - Coaching & Training

Adres: Spekstraat 28 - 3631 Maasmechelen (Boorsem)

Telefoon: +32 486 03 42 31

E-mail: info@lindsypiot.be

BTW: BE 0743.893.394

 

2. Toepassing

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten van Lindsy Piot Coaching & Training, hierna Lindsy Piot genoemd. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle deelnemers, klanten, leveranciers en derden, hierna de klant genoemd.

De klant ontvangt deze algemene voorwaarden wanneer hij zich inschrijft voor een online traject en kan deze steeds voorafgaandelijk raadplegen op de website www.lindsypiot.be. Zodra de klant zich inschrijft, stemt de klant in met deze algemene voorwaarden met uitsluiting van alle andere voorwaarden.

Door betaling van de dienstverlening van Lindsy Piot, stemt de klant in met de algemene voorwaarden. De aanvaarding van een factuur van Lindsy Piot door de klant houdt een niet weerlegbaar vermoeden in van aanvaarding van deze algemene voorwaarden.

De algemene voorwaarden op het ogenblik van inschrijving zijn van toepassing.

 

3. Inschrijving bij online trajecten

De inschrijving voor een online traject door de klant dient elektronisch te gebeuren door invulling van het inschrijvingsformulier door de klant en wordt bevestigd via een e-mail van Lindsy Piot. De bevestiging wordt verstuurd naar het door de klant opgegeven e-mailadres. Het is de verantwoordelijkheid van de klant om erop toe te zien dat de berichten niet in de spamfolder terecht komen. Na bevestiging van de inschrijving ontvangt de klant een uitnodiging tot betaling.

 

4. Annulering van een online traject

Het is niet mogelijk om een online traject te annuleren en de reeds betaalde som terug te vorderen zodra de inlog gegevens met toegang tot het online platform werden ontvangen door de klant waardoor toegang tot het online platform wordt verleend.

Lindsy Piot houdt steeds het recht om over te gaan tot annulering van een deelname en/of inschrijving aan een online traject om reden van strijdigheid met de openbare orde of de goede zeden, of strijdig met iedere wettelijke of reglementaire bepaling zonder dat zij hier enige schadevergoeding voor verschuldigd is.

Alle prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders vermeld. De prijzen kunnen steeds eenzijdig door Lindsy Piot worden gewijzigd.

De volledige prijs voor een online traject dient in zijn geheel te worden betaald. De klant ontvangt geen login gegevens om deel te nemen aan het online traject indien de klant niet tijdig betaald heeft.

 

5. Wijzigingen

Deze algemene voorwaarden kunnen enkel gewijzigd worden met uitdrukkelijke toestemming van Lindsy Piot en wijzigingen kunnen steeds eenzijdig door Lindsy Piot gebeuren.

 

6. Aanvang en duur

De overeenkomst vangt aan bij inschrijving voor het online traject en loopt af bij einde van het online traject. De klant zal na afloop van het online traject geen toegang meer hebben tot het online platform.

Een online traject kan niet vroegtijdig worden stop gezet en het inschrijvingsgeld kan niet worden teruggevorderd.

 

7. Aanvang en duur

Lindsy Piot heeft het recht om de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen of te beëindigen zonder een schadevergoeding verschuldigd te zijn bij:

- Elke wanprestatie of niet-naleving door de Klant van één van de bepalingen van deze algemene voorwaarden of voorwaarden in de overeenkomst na een ingebrekestelling en waarbij de klant deze wanprestatie of niet naleving niet heeft hersteld na een regularisatieperiode van vijftien kalenderdagen.

- Ernstige aanwijzingen van fraude en/of frauduleus of onrechtmatig gebruik van de diensten en/of producten van Lindsy Piot.

- Overmacht: In geval van overmacht bij Lindsy Piot zal Lindsy Piot steeds al het mogelijke proberen te doen om het online traject uit te stellen naar een latere datum. De klant zal dan de keuze hebben dit online traject op dit later tijdstip te volgen. In geval van overmacht bij Lindsy Piot heeft de klant geen recht op een restitutie van de reeds betaalde prijs. Indien de klant verhindert is deel te nemen aan het online traject kan hij iemand anders niet laten deelnemen aan het online traject, tenzij de klant uitdrukkelijke toestemming van Lindsy Piot heeft gekregen.

 

8.Vrijwaring

De klant zal Lindsy Piot zonder voorbehoud vrijwaren voor eender welke eis die door derden - door toedoen van de klant - zou worden ingesteld met betrekking tot het online traject waarop de klant heeft ingetekend, daarin begrepen elke eis inzake beweerde intellectuele eigendomsrechten of onderdelen van het online traject. De klant vrijwaart Lindsy Piot voor om het even welke rechtstreekse of onrechtstreekse schade die door zijn handelen of door hem aan Lindsy Piot bezorgde gegevens zou worden veroorzaakt.

 

9. Facturatie

De factuur is betaalbaar binnen de 5 werkdagen en steeds uiterlijk 2 werkdagen voor het starten van het online traject, tenzij anders is bepaald op de factuur. Mits uitdrukkelijke toestemming van Lindsy Piot kan er steeds een afbetalingsplan worden toegekend. Bij niet tijdige betaling kan de toegang tot het online platform worden geweigerd en de inschrijving worden geannuleerd door Lindsy Piot.

In het geval van niet tijdige betaling zal, zonder enige verdere ingebrekestelling, van rechtswege zowel een verwijlinterest van 1 % per maand als een vaste administratieve kost van 12,50 EUR verschuldigd zijn. Bovendien zal het uitstaande factuurbedrag in dat geval met 15 % verhoogd worden, met een minimum van 50 euro, ter compensatie van de door de wanbetaling veroorzaakte administratieve en andere onkosten.

In geval van faillissement, ontbinding of liquidatie van de klant, of indien de klant betrokken is in een procedure van gerechtelijke reorganisatie of indien bewarend of uitvoerend beslag op de roerende of onroerende goederen van de klant wordt gelegd, zullen alle verschuldigde bedragen onmiddellijk opeisbaar zijn, zonder dat enige verdere ingebrekestelling of kennisgeving vereist is. Indien de klant meent een vordering tegen Lindsy Piot coaching & training te kunnen doen gelden, ontheft dit hem niet van zijn verplichting tot betaling op de contractueel overeengekomen wijze en is hij niet gerechtigd tot opschorting of verrekening van zijn betalingsverplichting.


10. Geheimhouding en verwerking persoonsgegevens

 

Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. De persoonsgegevens vermeld in de overeenkomst of verkregen op enige andere wijze, zullen worden verwerkt in overeenstemming met de bepalingen van Verordening 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (hierna Algemene Verordening Gegevensbescherming, afgekort AVG).

Lindsy Piot treedt hierbij op als verwerker van de persoonsgegevens en zal de persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met de principes en bepalingen uit de AVG die rusten op de verantwoordelijke voor de verwerking. Het privacybeleid van Lindsy Piot is terug te vinden en te raadplegen op www.lindsypiot.be. De klant erkent kennis te hebben genomen van deze privacyverklaring en verklaart zich hiermee akkoord.


11. Intellectuele eigendom

De inhoud van deze website, met inbegrip van de merken, logo’s, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, creaties, concepten, foto's, trajecten e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Lindsy Piot of rechthoudende derden. De klant erkent deze rechten en zal er geen inbreuk op plegen.

Bij afgeleverd foto – en of beeldmateriaal behoudt Lindsy Piot alle auteursrechten in de ruimste zin. Er mogen geen foto’s of beeldmateriaal in de ruime zin worden gebruikt, getoond, geproduceerd of gereproduceerd in eender welke vorm zonder toestemming van Lindsy Piot en/of zonder naamsvermelding.

Behoudens wettelijke uitzonderingen, mag de inhoud en de documentatie van een online traject en de documentatie die hierbij ter beschikking wordt gesteld niet, noch geheel of gedeeltelijk, verveelvoudigt, vertaald, aangepast of opgeslagen worden in enige vorm of op enige wijze, noch mag de inhoud van een online traject geheel of gedeeltelijk worden meegedeeld, gereproduceerd of doorgegeven worden aan derden op enige wijze zonder voorafgaandelijke en uitdrukkelijke toestemming van Lindsy Piot. Bij schending hiervan zal de klant gehouden zijn Lindsy Piot te vergoeden voor de geleden schade en dit met een minimum aan 1.500 EUR per gepleegde inbreuk, reproductie of overdracht.

Lindsy Piot is geenszins verantwoordelijk voor de door de klant aangeleverde foto’s en beelden. De klant blijft ten alle tijden eigenaar van de gegevens die hij aan Lindsy Piot heeft bezorgd.

 

12. Onderaanneming

Lindsy Piot is ten alle tijden gerechtigd om een beroep te doen op onderaannemers, zonder dat zij hiervoor de toestemming dient te bekomen van de klant.

 

13. Klachten

Eventuele klachten houdende de uitvoering van deze overeenkomst moeten op straffe van verval schriftelijk worden ingediend bij Lindsy Piot ten laatste 5 kalenderdagen na het beëindigen/downloaden van het online traject.

Lindsy Piot zal steeds na elke klacht trachten een oplossing te zoeken voor het vooropgestelde probleem en dit binnen de 30 dagen na melding van de klacht. Het gaat hier louter om een middelenverbintenis en niet om een resultaatsverbintenis.


14. Aansprakelijkheid

Het aangeboden online traject is louter bedoeld om de persoonlijke groei te bevorderen van de deelnemers aan dit traject en hen een ondersteuning te bieden. Deze online trajecten zijn geenszins bedoeld om therapie van welke aard ook te vervangen. De klant is zelf geheel aansprakelijk voor zijn acties/ resultaten tijdens en na deze online trajecten.

Lindsy Piot is voor de gebrekkige uitvoering van een overeenkomst slechts aansprakelijk indien en voor zover dit het rechtstreeks gevolg is van haar eigen opzet of grove onachtzaamheid en haar aansprakelijkheid is altijd beperkt tot de directe schade en kan nooit meer bedragen dan het totaal gefactureerde bedrag gedurende de 12 maanden voorafgaand aan de zogenaamde geleden schade.

Indien de klant onwettige, schadelijke of ongewenste inhoud vaststelt, dient hij Lindsy Piot hiervan onmiddellijk in kennis te stellen. Indien de betreffende inhoud zich op haar website bevindt, zal Lindsy Piot deze vervolgens zo snel mogelijk verwijderen indien het effectief gaat over onwettige, schadelijke en ongewenste inhoud.

Indien de klant het online traject van Lindsy Piot uitdrukkelijk goedkeurde en/of geen melding maakte van enige schade binnen de 5 dagen na het beëindigen/ downloaden van het online traject, kan de klant zich ook niet meer beroepen op een zogenaamde fout in hoofde van Lindsy Piot, behalve wanneer de klant kan bewijzen dat hij redelijkerwijs niet eerder de zogenaamde geleden schade kon melden.

Lindsy Piot kan niet aansprakelijk worden gehouden voor het tijdelijk niet beschikbaar zijn voor de diensten die ze aanbiedt. Lindsy Piot is in geen geval aansprakelijk voor de gevolgen van overmacht, gevolgschade, indirecte schade, bedrijfsschade, winstderving of schade veroorzaakt door de klant, hulppersonen en/of derden die bij de uitvoering van de overeenkomst worden ingeschakeld.

Lindsy Piot kan nooit gehouden zijn tot het leveren van een resultaatsverbintenis.


15. Toepasselijk recht en forumkeuze

Deze overeenkomst wordt beheerst door het Belgisch recht. Enkel de Nederlandstalige Rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Limburg zijn bevoegd om geschillen met betrekking tot deze overeenkomst te beslechten.

Privacybeleid


Contactgegevens

Naam: Lindsy Piot - Coaching & Training (Goffings-Piot VOF)

Adres: Spekstraat 28 - 3631 Maasmechelen (Boorsem)

Telefoon: +32 486 03 42 31

E-mail: info@lindsypiot.be

BTW: BE 0743.893.394


Privacybeleid

Ik ben me er van bewust dat je vertrouwen stelt in Lindsy Piot - Coaching & Training. Ik zie het dan ook als mijn verantwoordelijkheid om jouw privacy en gegevens te beschermen. Op deze pagina laat ik je weten welke gegevens ik verzamel als je mijn website gebruikt, waarom ik deze gegevens verzamel en hoe ik hiermee jouw gebruikservaring verbeter. Zo begrijp je precies hoe ik werk.

Deze Privacy Policy is van toepassing op de diensten en/of producten van Lindsy Piot - Coaching & Training.

Door gebruik te maken van deze website accepteer je mijn privacybeleid.

Ik respecteer de privacy van alle gebruikers van deze site en draag er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je mij geeft, vertrouwelijk wordt behandeld.


Mijn gebruik van verzamelde gegevens

Wanneer je je aanmeldt voor één van mijn diensten vraag ik je om enkel de noodzakelijke persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren. De gegevens worden opgeslagen, op eigen beveiligde servers van Lindsy Piot - Coaching & Training of die van een derde partij. Ik zal deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover ik beschik.

Voorbeelden van gegevens die ik vraag en verzamel: je naam, e-mailadres, adres, telefoonnummer en facturatiegegevens.


Communicatie

Wanneer je een e-mail of andere berichten naar mij verzendt, is het mogelijk dat ik deze berichten bewaar. Soms vraag ik je naar jouw persoonlijke gegevens als die relevant zijn.


Cookies

Ik verzamel gegevens voor onderzoek om zo een beter inzicht te krijgen in mijn klanten, zodat ik mijn diensten hierop kan afstemmen.

Deze website maakt gebruik van cookies (tekstbestandjes die op jouw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over jouw gebruik van de website kan worden overgebracht naar eigen beveiligde servers van Lindsy Piot - Coaching & Training of die van een derde partij.

Ik gebruik deze informatie om bij te houden hoe je de website gebruikt, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.

Voor meer informatie over de gebruikte cookies verwijs ik je door naar onze disclaimer.

Door gebruik te maken van mijn website, geef je toestemming om de cookies te installeren.


Cookies uitzetten

De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar je kunt je browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en –services, op mijn en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in jouw browser.


Doeleinden

Ik verzamel of gebruik geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit Privacybeleid tenzij ik van tevoren jouw toestemming hiervoor hebben verkregen.

 

Derden

De informatie wordt niet met derden gedeeld, uitgezonderd externe leveranciers die diensten uitvoeren zoals websitebeheer en -hosting, verstrekken van trainingen, verwerking van facturatiegegevens en e-mailcommunicatie. Je persoonsgegevens worden in dat geval alleen gedeeld als dat nodig is, zoals om een inschrijving te voltooien of diensten te leveren die je hebt geautoriseerd.


Veranderingen

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.


Keuzes voor persoonsgegevens en aanpassen/uitschrijven communicatie

Op aanvraag kan ik je inzage geven in welke gegevens bij mij bewaard worden en deze gegevens kunnen indien je dat wil gewijzigd of verwijderd worden uit mijn informatie.


Opslag gegevens

Je gegevens worden op servers binnen de EU gestockeerd. Of in elektronische bestanden zoals Word of Excel. Er werd met de bedrijven die eigenaar zijn van de servers waarop de informatie wordt bewaard, gecheckt dat ze de nodige veiligheidsmaatregelen getroffen hebben om deze informatie te beschermen.

Ik neem de nodige maatregelen om je persoonsgegevens te beschermen. Ik kan de veiligheid van de jou verzonden gegevens echter niet garanderen. Indien er een inbreuk zou zijn, zal hier snel op gereageerd worden en zullen de betrokken partijen op de hoogte gebracht worden.

De persoonsgegevens die werden verwerkt bewaar ik 24 maanden. Bepaalde gegevens bewaar ik langer, uiterlijk 5 jaar, om aan de wettelijke en boekhoudkundige vereisten te kunnen voldoen. Hierna wis ik de gegevens onherroepelijk.


Vragen en feedback

Ik controleer regelmatig of ik aan dit privacybeleid voldoe en volg de regelgeving hierover op. Als je vragen hebt over dit privacybeleid, kan je contact met mij opnemen.

Disclaimer


Deze website https://www.lindsypiot.be/ is eigendom van Lindsy Piot.

Naam: Lindsy Piot - Coaching & Training (Goffings-Piot VOF)

Adres: Spekstraat 28 - 3631 Maasmechelen (Boorsem)

Telefoon: +32 486 03 42 31

E-mail: info@lindsypiot.be

BTW: BE 0743.893.394

Door de toegang tot en het gebruik van deze website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene gebruiksvoorwaarden.

 

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze website, met inbegrip van de merken, logo’s, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, creaties, concepten, foto's, trajecten e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Lindsy Piot of rechthoudende derden.

 

Beperking van aansprakelijkheid

De informatie op deze website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of ander soort advies aan de gebruiker worden beschouwd.

Ik lever een grote inspanning om ervoor te zorgen dat de geleverde informatie volledig, juist, nauwkeurig en up-to-date is. Desondanks kunnen er onjuistheden optreden. Indien de geleverde informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie niet beschikbaar zou zijn, zal ik de groots mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten. Ik kan niet aansprakelijk gesteld worden voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op mijn website.

Indien je onjuistheden vaststelt, kan je mij contacteren via info@lindsypiot.be.

De inhoud van de website (inclusief links) kan zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. Ik geef geen garantie voor een goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke uitval van de website of voor enige vorm van schade (rechtstreeks of onrechtstreeks) die zou voorvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.

Ik kan in geen geval op directe of indirecte wijze aansprakelijk gesteld worden voor schade te wijten aan het gebruik van deze website.

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina’s van derden. Dit impliceert op geen enkele wijze goedkeuring van de inhoud ervan. Ik kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud ervan of voor elke vorm van schade door het gebruik ervan.

 

Het gebruik van cookies

Tijdens het bezoek aan mijn website kunnen first party cookies en third party cookies op de harde schijf van de computer van de bezoeker geplaatst worden. De enige doelstelling is de website beter afstemmen op de behoeften van de bezoeker. Cookies worden niet gebruikt om personen te identificeren of voor advertentiedoeleinden. Via de instellingen van de internetbrowser, kan de bezoeker ervoor zorgen dat cookies niet worden geaccepteerd of anders worden ingesteld.

First party cookies zijn technische cookies die gebruikt worden door de bezochte website zelf met als doel de website optimaal te laten functioneren. Third party cookies zijn cookies die niet afkomstig zijn van de website zelf maar van derden (bv. Facebook, Google Analytics e.d.)

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyseservice aangeboden door Google. Het aantal bezoekers en het surfgedrag van de bezoekers wordt hiermee geregistreerd. Voor meer informatie over de werking van deze cookies verwijs ik je door naar de cookie- en privacyverklaring van Google.